Predpovedanie minulosti.

Panovníci Rakúsko-Uhorska

 

Habsburgovci erbHabsburgovci panovnícky rod pôvodom z Alsaska a obdobie ich vlády na našom území.
Rod patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie  panovnícke rody v Európe. Členovia  rodu dosadli na trón Svätej rímskej ríše,  na nemecký, uhorský, český, španielský kráľovský trón. Vďaka sobášnej politike sa dostali aj na trón frncúzsky a portugalský.
Rod vymrel po meči v roku 1740 smrťou Karola Vi. Pokračovateľom rodu bola jeho dcéra M. Terézia,
od jej potomkov hovoríme o Habsburgsko-Lotrínskej dynastii.
 

 

 

Ferdinand I. (1526 – 1564)

Ferdinand I. Korunovaný v novembri 1527 – udržal vládu v západnom Uhorsku, v Chorvátsku a na dnešnom Slovensku. Spojením rodových rakúskych dŕžav s českými krajinami a s Uhorskom do jednej personálnej únie založil Ferdinand I. podunajskú monarchiu rakúskych Habsburgovcov, štátny útvar, ktorý pretrval ďalších takmer 400 rokov (až do r. 1918).

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximilián II. (1564 – 1576)

Maximilian II.Vydal významný dokument, ktorého cieľom bolo posilnenie hospodárstva z roku 1571 Maximiliánov banský poriadok pre stredoslovenské banské mestá. Ten o. i. zaviedol novú inštitúciu – hlavný komornogrófsky úrad v Banskej Štiavnici, ktorému bol zverený dozor nad hutníctvom a mincovníctvom. Tento poriadok platil na Slovensku až do vydania všeobecného banského zákona v r. 1854.
V rokoch 1575 – 1576 bol aj poľským kráľom.

 

 

 

 

 

Rudolf II. (1576 – 1608)

Rudolf II..Známy ako "cisár ezoterikov, alchymistov a astrológov".
25.9.1572 bol v Prešporku korunovaný na uhorského kráľa. 22.9.1575 korunovaný svätováclavskou korunou českých kráľov. Ešte v auguste toho istého roka bol v Regensburgu zvolený za rímskeho kráľa.
V roku 1583 zriadil svoje stále sídlo v Prahe.
Zomrel 20. januára 1612.Po smrti boli jeho ostatky uložené do podzemnej hrobky svätovítskeho chrámu v Prahe.

 
 

 

 

Matej II. (1608 - 1619)

Matej_II.19. novembra 1608 bol Matej II. v bratislavskom Dóme sv. Martina korunovaný za uhorského kráľa. České stavy zvolili Mateja 23. mája 1611 českým kráľom.Po Rudolfovej smrti bol Matej ríšskymi kurfirstami 13. júna 1612 zvolený a 27. júna korunovaný rímskonemeckým cisárom. Zomrel na začiatku tridsaťročnej vojny 20. marca 1619 vo Viedni.

 
 
 
 
 
 

 

 

Ferdinand II. (1620 – 1637)

Ferdinand_II.Za českého kráľa bol zvolený českými stavmi v 5. júna 1617, korunovany v chráme sv. Víta v Praze 29. júna 1617. Uhorským kráľom a rímskym cisárom bol od 20. marca 1619 do 15. februára 1637 (až do svojej smrti – zomrel vo Viedni).

 
 
 
 
 
 

 

 Ferdinand III. ( 1637 – 1657)

Ferdinand_III.Rímskym cisárom, uhorským a českým kráľom sa stal v roku 1637 – po smrti svojho otca.
V roku 1646 nechal odviezť české korunovačné klenoty do Viedne - do Prahy boli vrátené až v roku 1867.

 
 
 
 
 
 

 

 

Leopold I. (1657 – 1705)

Leopold I.Za uhorského kráľa bol korunovaný 27. júna 1655, za českého kráľa 14. septembra 1656 (obe korunovácie ešte za vlády jeho otca Ferdinanda III.).
Rímskym kráľom bol zvolený 18. júla 1658 vo Frankfurte nad Mohanom 1. augusta tam bol aj korunovaný za císára v dóme sv. Bartolomeja.
 
 
 
 
 

 

 

František Rakoczi II. (1703 -1707)

Frantisek_RakocziNepatrí medzi panovníkov, bol sedmohradské knieža, vodca stavovského povstania, spisovateľ. V jeho vojsku bojovalo podľa odhadov asi 6000 slovenských kurucov,. Razil mince, hlavne v Košiciach (dukáty, 1/2  toliare, poltury a hlavne medené denáre).
Narodil sa 27.3.1676 Borša (okr.Trebišov) - zomrel 8.4.1735 Rodosto - Turecko kde bol intervenovany., Jeho pozostatky 29.6.1906 previezli do Košíc, kde je aj pochovany.
 
 

 

 

 

Jozef I. (1705 -1711)

Jozef_I.Už od narodenia bol predurčený za otcovho následníka a Leopold I. mu preto ešte počas života zaistil nástupníctvo v monarchii i na cisárskom tróne. Uhorská korunovácia deväťročného Jozefa sa konala 9. decembra 1687, ako jedenásťročný bol 24. januára 1690 zvolený a o dva dni neskôr korunovaný v Augsburgu rímskym kráľom. Jeho česká korunovácia sa naopak nikdy neuskutočnila.
Bitkou pri Trenčíne v roku 1708 sa mu z väčšej časti podarilo potlačiť povstanie Františka Rakoczi II. V auguste 1711 kapitulovali zvyšky kuruckej armády pri Satu Mare (Szatmár), kde bol tiež podpísaný Satmársky mier, ktorý zabezpečoval Habsburgovcom vládu nad Uhorskom.
Za jeho vlády boli zavedené prvé bankovky (1705)
Zomrel v roku 1711 jako 33 ročný, pochovaný je v rodinnej hrobke Habsburgovcov vo Viedni.
 

 

Karol VI. (1711 – 1740)

Bol rímskonemecký cisár (korunovácia 22.12. 1711 vo Frankfurte nad Mohanom), uhorský (korunovácia 22. mája 1712 v Bratislave) a český (ako Karol II. od r. 1711, korunovácia bola 5. septembra 1723) kráľ z rodu Habsburgovcov, mladší syn cisára Leopolda I.
Po svojom nástupe na cisársky trón zriadil schválením uhorského snemu stálu armádu.
Za jeho vlády nastal na Slovensku útlak poddaných. Súpisy z rokov 1715 a 1720 svedčia o masivnom odchode obyvateľstva na dolnú zem
Pochovaný je vo Viedni.
 
 

 

 

 

Mária Terézia (1740 – 1780)

MariaTheresiaNarodila sa 13. mája 1717 - zomrela 29. novembra 1780 vo Viedni.
Vladárka, ktorú podľa sučasnikov zdobila pevná vôľa. Vo vojne s Pruskom prišla monarchia
počas jej vlády o Sliezsko.
Za jej vlády mince razilo 15 mincovní. Zaviedla tzv. konvenčnú menu, ktorá trvala v podstate až do roku 1857 – mince so zaručenou rýdzosťou a váhou. Tiež zaviedla a uzákonila razbu drobných medených mincí. Skutočne prevratnou zmenou bolo zavedenie papierových peňazí.

 

 

 

František I. Lotrinský (1745 - 1764)

FrantLotrNarodil sa 8. december 1708, Nancy, Lotrinsko (dnes súčasť Francúzska).
Dňa 12.marca.1736 sa vo Viedni konala jeho svadba s arcivojvodkyňou Máriou Teréziou.
Po prevzatí vlády ho Mária Terézia v roku 1745 menovala spoluvladárom monarchie.
Zomrel 18. augusta 1765 v Insbrucku.
 
 
  
 

 

Jozef II. (1780 – 1790)

Jozef II.Narodil sa 13. marca1741 vo Viedni, kde aj zomrel – 20. februára 1790.
Od roku 1764 vládol po boku svojej matky Marie Terezie, keď bol vo Frankfurtue zvolený za cisára Svätej ríše rímskej.
Od smrti svojej matky v roku 1780 vládol sám a bol zvolený za kráľa Uhorska i kráľom českým (zaujímave, že korunovaný za českého kráľa nebol). Za jeho vlády bolo zrušené nevoľníctvo.
Od tohoto panovníka možno hovoriť o Habsburgsko-Lotrínskej dynastii.
  
  
 
 
 
 

 

 

 Leopold II. ( 1790- 1792)

Leopold_IIPo smrti svojho bezdetného brata sa z Florencie, kde žil presunul do Viedne, už ako korunovaný cisár sv. Ríše Rímskej a kráľ uhorský.
Nechal vrátit svätováclavské klenoty do Prahy a 6. októbra 1791 s v katedrále sv. Víta sa nechal korunovat za českého kráľa. Všetky razby mincí tohoto panovníka sa dajú označiť – vzácne a vzhľadom na krátky čas panovania sa s nimi stretávame zriedkavo.
 
 
 

 

 František II. (1792 – 1835)

Frantisek_IIV roku 1792 zasadol na trón ako František II., počas letných mesiacov sa uskutočnili jeho uhorská (6. júna ), česká (9. augusta ) korunovácia a  korunovácia rímskym cisárom. Počas svojej vlády sa stal medzi ľudom populárnym panovníkom.  11. augusta 1804 bolo vyhlásene rakúske cisárstvo a 6. augusta 1806 sa vzdal koruny cisára Svätej rímskej ríše. Podarilo sa mu konsolidovať pomery v monarchii a zaslúžil sa i hospodársky rozmach.
František II. zomrel po 43 rokoch vlády. Pochovaný je v kapucínskej hrobke vo Viedni.

 

 

 

 

Ferdinand V. (1835 – 1848)

Ferdinand_VNarodil sa 19. apríla 1793 o Viedni.
28. októbra 1830 (este za života svojho otca) bol v Bratislave korunovaný za uhorského kráľa. Vlády sa ujal 2. marca 1835 ako rakúsky cisár. Korunovácia za českého kráľa sa konala na pražskom hrade v chráme Sv. Víta 12. októbra 1836.
Jeho vládu ukončil revolučný rok 1848 – 2. decembra 1848 abdikoval v Olomouci
Zomrel 29. júna 1875 na pražskom hrade, neskôr, po smrti manželky, bol prevezeny do cisárskej hrobky vo Viedni.

 

 

 

 František Jozef I. (1748 – 1816)

kaiser_franzNarodenie 18. august 1830
Viedeň, Rakúsko
Úmrtie 21. november 1916
Viedeň, Rakúsko
Na trón nastupil ako 18 ročný po abdikácií svojho strýka Ferdinanda V. a tiež po tom, keď jeho otec František Karol sa vzdal trónu v jeho prospech
Na trón nastupil jako rakúsky cisár (od r. 1848), český a uhorský kráľ (od r. 1848; česká korunovácia sa nekonala; za uhorského kráľa korunovaný 8.juna 1867 v Budapešti).

 

 

 

 

 

 

Karol I. (korunovaný za Uhorského kráľa 30.12.1916)

Karel_I.
12. novembra 1918 bola vo Viedni vyhlásená republika Nemecké Rakúsko. Cisárove právomoci prešli na štátnu radu a habsburské privilégiá boli zrušené. 16.11. vyhlásili republiku Maďari keď predtým, 13.11., zbavili Habsburgovcov všetkých nárokov na uhorský trón. 14.11. rovnaký krok podnikla československá vláda v súvislosti s prípadnými nárokmi dynastie na český trón
Zomrel 1. apríla 1922 v meste Funchal, na ostrove Madeira.

 

 

 

 

 
Zdroje:

 

  1. Limita mince